Bernardus de Gecka

Bernardus de Gecka – preceptor Gacke. Brat Bernard (fraterBernardus) spominje se 1245. g. kao preceptor de Gecke, odnosno kao poglavar područja templara u Gackoj. Očito se radi o proceptoratu na području regije Gacke, no nažalost malo je povijesnih isprava ostalo o tome sačuvano. Doduše, prije njega se 1217. spominje brat Lampert de Geizka, ali nema navoda da se radi o preceptoru, a kako je Templarski red bio složeno hijerarhijski organiziran sve ostaje na pretpostavci, ne i pravome dokazu da je bio preceptor. U templarskoj hijerarhiji preceptor pripada u nižu templarsku hijerarhiju te je zadužen za organizaciju i vođenje posle na određenome lokalitetu, u ovome slučaju Gacke.Templari su Gacku dobili u svoj posjed 1219. od hrvatskoga i mađarskoga kralja Andrije II. kao zahvalu za njihovo sudjelovanje u križarskome pohodu 1217., a zadržali su je sve do 1268. kada im kralj zbog silnih razmirica daje u zamjenu Dubicu, a Gacku dvije godine kasnije daruje je Dujmu II., knezu Krčkome. Lik je izradio akademski kipar Ivan Briski iz Zagreba.

Share your memories with us

#discoverotocac

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA